Klauzula obowiązku informacyjnego

Dziękujemy za zainteresowanie naszym serwisem i świadczonymi przez nas usługami. Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie powierzonych nam danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (dalej RODO). Prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniami dotyczącymi ochrony danych oraz przysługujących Ci prawach.

1. Informacje o Administratorze

Administratorem Twoich danych pozyskanych przez stronę internetową www.wcpwaw.pl oraz za pośrednictwem kontaktu telefonicznego jest Warszawskie Centrum Psychoterapii Małgorzata Maj-Mierzejewska z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 64A/479 w Warszawie (01-248) NIP 9512289327 REGON 523676103.

e-mail: info@wcpwaw.pl

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania

Administrator przetwarza Twoje dane w celu:

 • umówienia terminu wizyty oraz realizacji umowy na świadczenie usług z zakresu psychologii i psychoterapii. Podstawa prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • komunikacji biznesowej, w tym w celu oferowania produktów i usług bezpośrednio co wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i ma podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w innym celu i zakresie, jeżeli uzyskamy na to Twoją pisemną zgodę – co wnika z art. 6 ust.1 lit. a RODO.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będą przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

3. Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci:

 • przy umówieniu terminu wizyty: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numeru telefonu.
 • w trakcie realizacji usługi przetwarzamy dane dotyczące stanu Twojego zdrowia.

4. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom:

 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie czyli podwykonawcom usług – podmiotom z których korzystamy w związku z realizacją świadczonych przez nas usług oraz
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni podwykonawcy świadczący na naszą rzecz usługi informatyczne i księgowe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia danych.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy danych poza teren Polski/UE/EOG.

6. Okres przechowywania danych

Przetwarzamy Twoje dane do końca okresu przedawnienia roszczeń w związku ze świadczonymi usługami.

Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług przechowywane są do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania do celów marketingowych.

7. Przysługujące Ci prawa

Przy przetwarzaniu danych zapewniamy przestrzeganie i realizację przysługujących Ci praw:

 • prawa do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych,
 • prawa do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • prawa do przenoszenia danych,
 • prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Na Twoje żądanie informujemy czy przetwarzamy Twoje dane oraz umożliwiamy Ci zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych.

W przypadku skierowania do nas zapytania dotyczącego przetwarzania Twoich danych udzielimy Ci odpowiedzi nie później niż w terminie 1 miesiąca.

USUNIĘCIE DANYCH – REALIZACJA PRAWA DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Masz prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Twoje dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie istnieje inna podstawy prawna przetwarzania,
 • wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

SPRZECIW W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a dane te są przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes.

Uwzględnimy Twój sprzeciw i przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

SPRZECIW WOBEC MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po otrzymaniu sprzeciwu uwzględnimy sprzeciw i zaprzestaniemy takiego przetwarzania.

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

8.Informacja o dobrowolności/wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych osobowych będziemy musieli odmówić zawarcia umowy.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest zawsze dobrowolne.

Jeżeli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać wysyłając informacje na adres Warszawskie Centrum Psychoterapii Małgorzata Maj-Mierzejewska, ul. Jana Kazimierza 64A lok. 479 (01-248, Warszawa). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody przeanalizujemy czy nadal istnieją podstawy do przetwarzania danych.

Dodatkowe informacje

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt:

email: info@wcpwaw.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.

Kontakt

Ursynów

Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lok. 85 (przy Metrze Natolin, wejście II bramą, klatka po prawej stronie)

Wola

Warszawa, ul. Ciołka 10 gabinet 220 (przy Metrze Księcia Janusza, wejście do biurowca Satoria)
Dane do przelewu  58 1600 1462 1741 4131 3000 0001