Regulamin

§ 1 Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług terapeutycznych przez Warszawskie Centrum Psychoterapii Małgorzata Maj-Mierzejewska z siedzibą w Warszawie.

§ 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w trakcie procesu umawiania się na wizytę poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej www.wcpwaw.pl w zakładce „umów się” lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
2)Formularz – oznacza formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.wcpwaw.pl w zakładce „umów się”, który pozwala Klientowi na umówienie się na sesję.
3)Sesja – usługa świadczona na rzecz Klienta zgodnie z ofertą Warszawskiego Centrum Psychoterapii.
4)Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.).
5)Psychoterapeuta – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do przeprowadzenia psychoterapii zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.
6)Klient – oznacza podmiot który korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę.
7)Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług znajdujących się w ofercie Usługodawcy.
8)Strona www – oznacza stronę internetową www.wcpwaw.pl.
9)Usługa – oznacza usługi świadczone przez Usługodawcę zgodnie z ofertą Warszawskiego Centrum Psychoterapii.
10)Usługodawca – oznacza Warszawskie Centrum Psychoterapii sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
11)Konsultacja – od jednego do trzech spotkań Klienta z Psychoterapeutą w celu określenia problemu, celów i zasad terapii.

§ 3 Zakres świadczonych Usług

1.Terapeuci Warszawskiego Centrum Psychoterapii świadczą usługi w zakresie:
a) konsultacji psychologicznych,
b) psychoterapii indywidualnej,
c) interwencji kryzysowej,
d) coachingu indywidualnego,
e) psychoterapii par,
f) psychoterapii młodzieży,
g) warsztatów, treningów i szkoleń.
Szczegółowe informacje o charakterze i formie świadczenia poszczególnych usług dostępne są na stronie internetowej www.wcpwaw.pl, w zakładce Oferta.
2.W zależności od wyboru Klienta, usługi wskazane w pkt a-f świadczone są w trakcie tradycyjnych spotkań  w Warszawie w jednej z dwóch pracowni:
a) Pracownia URSYNÓW – Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lok. 85
b) Pracownia WOLA – Warszawa, ul. Ciołka 10 lok. 220
3.Warsztaty, treningi i szkolenia odbywają się w  jednej z dwóch pracowni:
a) Pracownia URSYNÓW – Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lok. 85
b) Pracownia WOLA – Warszawa, ul. Ciołka 10 lok. 220
4.Świadczenie usług na rzecz osób małoletnich odbywa się po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych.
5.Psychoterapeuci Warszawskiego Centrum Psychoterapii zobowiązują się do zapewnienia profesjonalnej pomocy na rzecz Klienta z zachowaniem należytej staranności a także zgodnie z przepisami Ustawy o zawodzie psychologa i Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz zasadami etyki zawodowej.
6.Psychoterapeuci świadczący usługi posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe do psychoterapii.
7.Psychoterapeuta na życzenie Klienta przedstawia informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych, metod pracy i superwizji. Aktualne informacje o psychoterapeutach zamieszczone są na stronie internetowej Warszawskiego Centrum Psychoterapii.

§ 4 Realizacja usług

1.Rozpoczęcie terapii poprzedzają konsultacje, umożliwiające ustalenie planu terapii i zasad jej prowadzenia.
2.Harmonogram sesji ustalany jest indywidualnie w trakcie konsultacji.

§ 5 Płatności i rezerwacja sesji

1.Sesje można rezerwować za pośrednictwem kalendarza wizyt na portalu www.wcpwaw.pl, wysyłając e-mail na adres info@wcpwaw.pl albo dzwoniąc na numer 696 327 647 (Ursynów), 608 094 826 (Wola).
2.Wynagrodzenie za usługę płatne jest przelewem po odbytej sesji.
3.Warszawskie Centrum Psychoterapii świadczy swoje usługi zgodnie z obowiązującym Cennikiem, który umieszczony jest na stronie internetowej www.wcpwaw.pl, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4.Wysokość wynagrodzenia może być przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy Psychoterapeutą a Klientem w zależności od zakresu i formy usługi. Każdorazowa zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga pisemnej zgody Klienta i Psychoterapeuty.
5.Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia za usługę po jej wykonaniu.
6.Klient może zrezygnować ze świadczonych usług lub odwołać konsultację/sesję terapeutyczną bez podania przyczyny, ale zobowiązany jest do poinformowania o  rzeczonej rezygnacji nie później niż na dwa dni przed umówionym terminem spotkania. Przykładowo Klient, który umówiony jest na wizytę w środę, może dokonać bezpłatnego odwołania konsultacji/sesji terapeutycznej najpóźniej w poniedziałek do końca dnia. W przypadku braku powiadomienia o odwołaniu konsultacji/sesji terapeutycznej nie później niż na dwa dni przed umówionym terminem sesji, Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia.

§ 6 Poufność

1.Sesje terapeutyczne są poufne. Wszelkie informacje dotyczące Klienta objęte są tajemnicą zawodową.
2.Psychoterapeuta przestrzega tajemnicy zawodowej, jednak w sytuacji podejrzenia zagrożenia zdrowia i/lub życia Klienta i/lub otoczenia Klienta psychoterapeuta jest zobowiązany do powiadomienia określonych osób, instytucji, wezwania pomocy medycznej.
3.Sesja po wyraźnym pisemnym uzyskaniu zgody Klienta może zostać zarejestrowana na nośniku danych elektronicznych.
4.Terapeuci Warszawskiego Centrum Psychoterapii poddają swoją pracę superwizji, w trakcie której analizowany jest przebieg terapii klienta, bez ujawniania jednak danych identyfikacyjnych Klienta. Superwizor zgodnie z przepisami prawa jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej psychologa.

§ 7 Dane osobowe i Polityka prywatności

1.Administratorem danych przekazanych w trakcie rezerwacji sesji jest Warszawskie Centrum Psychoterapii Małgorzata Maj-Mierzejewska z siedzibą w Warszawie. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych przez Administratora znajdują się w polityce prywatności na stronie internetowej www.wcpwaw.pl.
2.Dane przekazywane przez klienta będą wykorzystywane tylko w celu zrealizowania sesji terapeutycznych.
3.Administrator zapewnia środki i mechanizmy zabezpieczające w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazanych danych oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, ze zm.) oraz przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w zakresie przetwarzania danych osobowych.
3.Regulamin może ulec zmianie. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie www.wcpwaw.pl.
4.W przypadku powstania sporu Klient i Terapeuta będą dążyli do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.05.2018.

Kontakt

Ursynów

Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lok. 85 (przy Metrze Natolin, wejście II bramą, klatka po prawej stronie)

Wola

Warszawa, ul. Ciołka 10 gabinet 220 (przy Metrze Księcia Janusza, wejście do biurowca Satoria)
Dane do przelewu  58 1600 1462 1741 4131 3000 0001